за изпълнение на тандемни полети


Изисквания към пасажерите:

 • да тежат под 120 кг.
 • да са с подходящо за сезона облекло и най-вече пристягащи глезена високи туристически обувки
 • да се свържат с нас минимум 1 ден преди желаната дата за полет на телефон 0899982566 или чрез формата за контакти в сайта.
 • да са в добро общо физическо и психическо състояние.
 • да не са употребявали алкохол/упойващи вещества 24 ч преди полета
 • да са на възраст над 18 години или при непълнолетни лица да представят съгласие от родител или настойник

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за използването на ваучер-подарък, издаден от СКАЙНОМАД ООД, наричано по-долу за краткост Оператор.

 1. Притежателят на ваучер приема и се задължава да спазва настоящите Общи Условия.
 2. Притежателят поема задължението да съхранява ваучера до момента на неговата реализация.
 3. Ваучера е валиден до посочения в него краен срок и след изтичането му, Притежателят не може да предявява никакви претенции към Оператора.
 4. Ваучер с нарушена цялост се счита за невалиден.
 5. Преди полет пасажерът трябва да прочете, попълни и подпише Декларацията за информирано съгласие.
 6. С оглед безопасност, Операторът има право да прекрати полета или неговата подготовка по всяко време, като не носи отговорност за направените разходи от страна на Притежателя на ваучера.
 7. Ваучера не е платежно средство, а удостоверява правото за ползване на определена услуга предоставена от Оператора.
 8. Ваучера не включва транспортни разходи за ползвателя като билети за лифт, допълнителни застраховки и др.
 9. С използванвето на ваучера ползвателя декларира че:

9.1 Осъзнава, че парапланеризмът и делтапланеризмът са екстремни спортове и носят риск от наранявания и смърт!

9.2 Осъзнава рисковете от възникване на техническа повреда при изпълнението на полет с двуместен (тандемен) парапланер. паратрайк, делтапланер или мотоделтапланер, която да доведе до инцидент.

9.3 Доброволно поема тези рискове и освобождавам от отговорност лицата и институциите, които организират и провеждат тази дейност.

9.4 Е в добро физическо и психическо състояние и няма оплаквания.

9.5 Не се намира под въздействието на алкохол и други упойващи вещества.

9.6 Получил инструктаж и указания относно полета под формата на настоящите общи условия и се задължава да спазва инструкциите на пилота.

9.7 Е Информиран, че организаторът не носи отговорност за непредвидени последствия от полета.

9.8 Дава съгласието си да получи спешна медицинска помощ и при нужда да бъде откаран до лечебно заведение.

Изберете своето приключение: